Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

D war zone memory project

đồ án này được lấy cảm hứng  từ  các pixel. mỗi pixel li ti bản thân nó không có giá trị gì cả nhưng hàng trăm hàng ngàn,hàng triệu pixel kết hợp với nhau  có thể tao ra vô số hình ảnh tuyệt. đó phải chăng cũng là triết lý của con người chúng ta.
tôi không muốn khi người khác nhắc đến chiến tranh là nhắc đến một hình ảnh thảm khốc: loạn lạn, chết chóc...
chiến tranh đã qua lâu lắm rồi
hình ảnh đó cũng nhạt nhòa rồi  ( ít nhất là đối với thế hệ chúng tôi)
những gì tôi muốn kể về chiến tranh Việt Nam, con người Việt Nam trong chiến tranh với thế hệ chúng tôi, thế hệ con cháu chúng tôi, với bè bạn năm châu là một hình ảnh một "dân tộc đoàn kết, tự cường", là tinh thần bất khuất của cả một thế hệ

chiến thắng, hòa bình mà hôm nay tôi đang sống trong đó là kết quả của cả một dân tộc cũng giống như những pixel chỉ thành hình khi hàng trăm hàng vạn pixel đứng cùng nhau

Thứ Năm, 26 tháng 8, 2010

dragon city statue competition- week 2

code  

dragon city statue competition- week 1

thức cột Trung quốc :
thức cột Việt Nam:
 tôi nhận thấy sự tương đồng của cột rồng của hai nước tuy nhiên cũng có những sự khác biệt giữa chúng về việc sử dụng màu sắc, họa tiêt trang trí. kỹ thuật .Tuy nhiên, với kiến thức hạn hẹp về lịch sử nếu muốn phân biệt hai loại cột này thì có lẽ  tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu sâu hơn
Ý TƯỞNG THIẾT KẾ :

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2010

Paper Art

http://www.youtube.com/watch?v=vYf5UqJa_O4&feature=player_embedded#!
 thật ngạc nhiên về sự sáng tạo của con người. Thật tuyệt vời! tôi không ngừng trầm trồ và tham phục đôi bàn tay khéo léo và bộ óc đầy sáng tạo của họ .Nó khơi dậy trong tôi một ý tưởng, tôi sẽ viết một đọan code để thự hiện việc này trên máy tính ( tôi không đc khéo tay cho lắm  =.=!).

Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Lattice Pipe

Lattice Pipe


Option Explicit
'Script written by <David Mans>
'Script copyrighted by <NeoArchaic Studio>
'Script version Sunday, August 30, 2009 1:22:47 AM

Call Main()
Sub Main()
    Dim strCurve
    strCurve = Rhino.GetObject("Select Curve",4,True)
    If IsNull(strCurve) Then Exit Sub
    Call reparameterize(strCurve)
   
    Dim arrItems, arrValues, arrReturns
    arrItems = Array("Strands","Rotations","Strand Oscillations","Min Radius","Max Radius","Radius Oscillations","Samples")
    arrValues= Array(8,0,4,1,2,4,18)
    arrReturns = Rhino.PropertyListBox (arrItems, arrValues ,,"Parameters")
    If IsNull(arrReturns) Then Exit Sub
   
    Call Rhino.EnableRedraw(False)
    Call curveLattice(strCurve,CInt(arrReturns(0)),CInt(arrReturns(2)),CDbl(arrReturns(1)),Array(CDbl(arrReturns(3)),CDbl(arrReturns(4))),CInt(arrReturns(5)),CInt(arrReturns(6)))
    Call Rhino.EnableRedraw(True)
   
End Sub
Function curveLattice(strCurve,intStrands,intOscillations, dblRotation, arrRadius, intRadius, intSamples)
    curveLattice = Null
    intOscillations = intOscillations*2

    Dim i,j, count, tDom, tStep, rStep, dblSc
    Dim tFrame, rFrame
    Dim arrOutput(),arrPt()
   
    count = intSamples*intOscillations
    ReDim arrPt(count), arrOutput(intStrands)
   
    tDom = Rhino.CurveDomain(strCurve)
    tStep = (tDom(1)-tDom(0))/count
    rStep = 360/intStrands
    dblSc = arrRadius(1)-arrRadius(0)
   
    For i = 0 To intStrands-1 Step 1
        For j = 0 To count Step 1
            tFrame = Rhino.CurvePerpFrame(strCurve,tDom(0)+tStep*j)
            If i Mod(2) Then
                rFrame = Rhino.RotatePlane(tFrame,rStep*i+(rStep*0.5)*Sin(intOscillations*PI*(j/count))+(360*dblRotation)*j/count,tFrame(3))
            Else
                rFrame = Rhino.RotatePlane(tFrame,rStep*i+(rStep*0.5)*Sin(PI+intOscillations*PI*(j/count))+(360*dblRotation)*j/count,tFrame(3))
            End If
            arrPt(j) = Rhino.PointAdd(tFrame(0),Rhino.VectorScale(Rhino.VectorUnitize(rFrame(1)),arrRadius(0)+dblSc+dblSc*Cos(intRadius*PI*(j/count))))
        Next
        arrOutput(i) = arrPt
        Call Rhino.AddInterpCurve(arrPt)
    Next
   
    curveLattice = arrOutput
End Function
Function reparameterize(strObjectID)
    If Rhino.IsCurve(strObjectID) = True Then
        Call Rhino.SelectObject(strObjectID)
        Call Rhino.Command("reparameterize 0 1")
        Call Rhino.UnselectAllObjects()
    End If
    If Rhino.IsSurface(strObjectID) = True Then
        Call Rhino.SelectObject(strObjectID)
        Call Rhino.Command("reparameterize 0 1 0 1")
        Call Rhino.UnselectAllObjects()
    End If       
End Function

random points
Option Explicit
'Script written by <David Mans>
'Script copyrighted by <NeoArchaic Studio>
'Script version Friday, October 02, 2009 12:22:08 AM

Call Main()
Sub Main()
    Dim i, j, arrObjects, strType, strMethod, intCount, dblRadius, dblDim(2), arrCircles(), arrPoints()
   
    intCount = Rhino.GetInteger("Total Number of Points",100,1)
    If IsNull(intCount) Then Exit Sub
   
    strType = Rhino.GetString("Select Geometry Type","Circle",Array("Circle","Sphere","Cube","Curve","Surface"))
    If IsNull(strType) Then Exit Sub
   
    If strType = "Circle" Then
        strType = Rhino.GetString("Select Circle Geometry","Object",Array("Object","ByOrigin"))
        If IsNull(strType) Then Exit Sub
        strMethod = Rhino.GetString("Select Circle Method","Dispersed",Array("Dispersed","Radial"))
        If IsNull(strMethod) Then Exit Sub
       
        If strType = "Object" Then
            arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Circles",4,,True)
            If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
            j=0
           
            For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
                If Rhino.IsCircle(arrObjects(i)) Then
                    ReDim Preserve arrCircles(j), arrPoints(j)
                    arrCircles(j) = arrObjects(i)
                    arrPoints(j) = Rhino.CircleCenterPoint(arrCircles(j))
                    j = j+1
                End If
            Next
            arrObjects = arrPoints
        Else
            arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Origin Points",1,,True)
            If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
            dblRadius = Rhino.GetReal("Radius",1)
            If IsNull(dblRadius) Then Exit Sub
        End If
        Call Rhino.EnableRedraw(False)
        For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
            If strType = "Object" Then
                dblRadius = Rhino.CircleRadius(arrCircles(i))
            Else
                arrObjects(i) = Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i))
            End If
            If strMethod = "Radial" Then
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointCircleRadial(arrObjects(i), dblRadius, intCount))
            Else
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointCircle(arrObjects(i), dblRadius, intCount))
            End If
        Next
        Call Rhino.EnableRedraw(True)
        Exit Sub
       
    ElseIf strType = "Sphere" Then
        strMethod = Rhino.GetString("Select Sphere Method","Volume",Array("Volume","Radial","Shell"))
        If IsNull(strMethod) Then Exit Sub
        arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Origin Points",1,,True)
        If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
        dblRadius = Rhino.GetReal("Radius",1)
        If IsNull(dblRadius) Then Exit Sub
        Call Rhino.EnableRedraw(False)
        For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
            If strMethod = "Volume" Then
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointSphere(Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i)), dblRadius, intCount))
            ElseIf strMethod = "Shell" Then
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointSphereShell(Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i)), dblRadius, intCount))
            Else
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointSphereVol(Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i)), dblRadius, intCount))
            End If
        Next       
        Call Rhino.EnableRedraw(True)
        Exit Sub
       
    ElseIf strType = "Cube" Then
        strMethod = Rhino.GetString("Select Cube Method","Volume",Array("Volume","Shell"))
        If IsNull(strMethod) Then Exit Sub
        arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Origin Points",1,,True)
        If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
        dblDim(0) = Rhino.GetReal("Length",1)
        dblDim(1) = Rhino.GetReal("Width",1)
        dblDim(2) = Rhino.GetReal("Height",1)
        Call Rhino.EnableRedraw(False)
        For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
            If strMethod = "Volume" Then
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointCubeVol(Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i)), dblDim(0), dblDim(1), dblDim(2), intCount))
            Else
                Call Rhino.AddPointCloud(randomPointCube(Rhino.PointCoordinates(arrObjects(i)), dblDim(0), dblDim(1), dblDim(2), intCount))
            End If
        Next
        Call Rhino.EnableRedraw(True)
        Exit Sub
       
    ElseIf strType = "Curve" Then
        arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Curves",4,,True)
        If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
        dblRadius = Rhino.GetReal("Maximum Deviation",1)
        If IsNull(dblRadius) Then Exit Sub
        Call Rhino.EnableRedraw(False)
        For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
            Call reparameterize(arrObjects(i))
            Call Rhino.AddPointCloud(randomPtsCrv(arrObjects(i),dblRadius,intCount))
        Next
        Call Rhino.EnableRedraw(True)
        Exit Sub
       
    ElseIf strType = "Surface" Then
        arrObjects = Rhino.GetObjects("Select Surfaces",8,,True)
        If IsNull(arrObjects) Then Exit Sub
        dblRadius = Rhino.GetReal("Maximum Deviation",1)
        If IsNull(dblRadius) Then Exit Sub
        Call Rhino.EnableRedraw(False)
        For i = 0 To UBound(arrObjects) Step 1
            Call reparameterize(arrObjects(i))
            Call Rhino.AddPointCloud(randomPtsSrf(arrObjects(i),dblRadius,intCount))
        Next
        Call Rhino.EnableRedraw(True)
        Exit Sub
    End If
       
End Sub
Function randomPointCircleRadial(arrOrigin, dblRadius, intCount)
    randomPointCircleRadial = Null
    Dim i, dblRandom(1), arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        dblRandom(0) = random(0,2*PI)
        dblRandom(1) = random(0,dblRadius)
        arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+dblRandom(1)*Sin(dblRandom(0)),arrOrigin(1)+dblRandom(1)*Cos(dblRandom(0)),arrOrigin(2))
    Next
    randomPointCircleRadial = arrOutput
End Function
Function randomPointCircle(arrOrigin, dblRadius, intCount)
    randomPointCircle = Null
    Dim i, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        Do
            arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+random(-dblRadius,dblRadius),arrOrigin(1)+random(-dblRadius,dblRadius),arrOrigin(2))
           
            If Rhino.Distance(arrOrigin,arrOutput(i)) < dblRadius Then Exit Do
        Loop
    Next
    randomPointCircle = arrOutput
End Function
Function randomPointSphereShell(arrOrigin, dblRadius, intCount)
    randomPointSphereShell = Null
    Dim i, dblRandom(1), arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        dblRandom(0) = random(0,2*PI)
        dblRandom(1) = random(0,PI)
        arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+dblRadius*Sin(dblRandom(0))*Sin(dblRandom(1)),arrOrigin(1)+dblRadius*Cos(dblRandom(0))*Sin(dblRandom(1)),arrOrigin(2)+dblRadius*Cos(dblRandom(1)))
    Next
    randomPointSphereShell = arrOutput
End Function
Function randomPointSphere(arrOrigin, dblRadius, intCount)
    randomPointSphere = Null
    Dim i, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        Do
            arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+random(-dblRadius,dblRadius),arrOrigin(1)+random(-dblRadius,dblRadius),arrOrigin(2)+random(-dblRadius,dblRadius))
            If Rhino.Distance(arrOrigin,arrOutput(i)) < dblRadius Then Exit Do
        Loop
    Next
    randomPointSphere = arrOutput
End Function
Function randomPointSphereVol(arrOrigin, dblRadius, intCount)
    randomPointSphereVol = Null
    Dim i, dblRandom(2), arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        dblRandom(0) = random(0,2*PI)
        dblRandom(1) = random(0,PI)
        dblRandom(2) = random(0,dblRadius)
        arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+dblRandom(2)*Sin(dblRandom(0))*Sin(dblRandom(1)),arrOrigin(1)+dblRandom(2)*Cos(dblRandom(0))*Sin(dblRandom(1)),arrOrigin(2)+dblRandom(2)*Cos(dblRandom(1)))
    Next
    randomPointSphereVol = arrOutput
End Function
Function randomPointCube(arrOrigin, dblLength, dblWidth, dblHeight, intCount)
    randomPointCube = Null
    Dim i, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+random(0,dblLength),arrOrigin(1)+random(0,dblLength),arrOrigin(2)+random(0,dblHeight))
    Next
    randomPointCube = arrOutput
End Function
Function randomPointCubeVol(arrOrigin, dblLength, dblWidth, dblHeight, intCount)
    randomPointCubeVol = Null
    Dim i, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        arrOutput(i) = Array(arrOrigin(0)+random(0,dblLength),arrOrigin(1)+random(0,dblLength),arrOrigin(2)+random(0,dblHeight))
    Next
    randomPointCubeVol = arrOutput
End Function
Function randomPtsCrv(strCurve,dblDist,intCount)
    randomPtsCrv = Null
    Dim i, tDom, dblRandom, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
    tDom = Rhino.CurveDomain(strCurve)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        dblRandom = random(tDom(0),tDom(1)-tDom(0))
        arrOutput(i) = Rhino.PointAdd(Rhino.EvaluateCurve(strCurve,dblRandom),Rhino.VectorScale(Rhino.VectorUnitize(Rhino.CurvePerpFrame(strCurve,dblRandom)(1)),random(-dblDist,dblDist)))
    Next

    randomPtsCrv = arrOutput
End Function
Function randomPtsSrf(strSurface,dblDist,intCount)
    randomPtsSrf = Null
    Dim i, uDom, vDom, arrOutput()
    ReDim arrOutput(intCount-1)
    uDom = Rhino.SurfaceDomain(strSurface,0)
    vDom = Rhino.SurfaceDomain(strSurface,1)
   
    For i = 0 To intCount-1 Step 1
        arrOutput(i) = Rhino.PointAdd(Rhino.EvaluateSurface(strSurface,Array(random(uDom(0),uDom(1)),random(vDom(0),vDom(1)))),Rhino.VectorScale(Rhino.VectorUnitize(Rhino.SurfaceNormal(strSurface,Array(random(uDom(0),uDom(1)),random(vDom(0),vDom(1))))),random(-dblDist,dblDist)))
    Next

    randomPtsSrf = arrOutput
End Function
Function random(min,max)
    random = Null
    Dim dblValue: dblValue = min+(max-min)*Rnd()
    random = dblValue
End Function
Function reparameterize(strObjectID)
    If Rhino.IsCurve(strObjectID) = True Then
        Call Rhino.SelectObject(strObjectID)
        Call Rhino.Command("reparameterize 0 1",False)
        Call Rhino.UnselectAllObjects()
    End If
    If Rhino.IsSurface(strObjectID) = True Then
        Call Rhino.SelectObject(strObjectID)
        Call Rhino.Command("reparameterize 0 1 0 1",False)
        Call Rhino.UnselectAllObjects()
    End If
End Function

Người theo dõi